Johan Plomp

Etusivu      Teemat

Sydämen lähellä olevia asioita

Tuen Kristillisdemokraattien vaaliohjelman näkemystä, että hyvä elämää syntyy lähellä. Valtuustossa tulisin vaikuttamaan XL-ryhmän kanssa yhteisten näkemysten läpivientiin. Alla vielä muutama asia, jonka puolesta erityisesti haluaisin toimia:

Lähidemokratian toteuttaminen – Etsitään muotoja, joilla aktivoidaan ihmisiä rakentamaan omaa asuinaluettaan sekä järjestämällä vapaaehtoistoimintaa ja talkootyötä, että myöskin pitämään yhteyttä päättäjiin, jotka pystyvät viemään isommat hankkeet eteenpäin asukkaiden toivomalla tavalla.

Maahanmuuttajien tukeminen – Maahanmuuttajan kotiutumisessa on erityisen tärkeää, että heille järjestyy mahdollisuuksia olla mukana työelämässä ja muissa yhteiskunnan tehtävissä. Aktiivinen osallistuminen edesauttaa maahanmuuttajan kielikehitystä, verkostoitumista, itsensä kehittämistä ja yhteyskunnan jäsenenä olemisen kokemista.

Ikäihmisten yhteiskunnallisen roolin kehittäminen –Ikäihmiset voivat edelleen olla voimavara yhteiskunnalle – työelämän ulkopuolellakin. He voivat tarjota kokemuksen tuomaa viisautta vielä monella elämän alueella. Alueellisten toimien lisäksi he voisivat olla kouluissa mukana tehtävissä, joihin nyt ei riitä resursseja. Luonnollisesti ikäihmisten elämänlaadusta huolehtiminen palveluiden määrään ja laatuun panostamalla on myös tärkeää.

Lasten hyvinvoinnin varmistaminen harrastusten kautta – Vapaa-ajan harrastukset on tärkeä osa lasten elämää. Harrastukset kuten eri liikuntamuodot ja kulttuurikasvatus eivät ole pelkästään kivaa ajanvietettä, vaan myös elintärkeää lasten sosiaalisten taitojen ja yhteiskuntavastuuntunnon kehittämisessä. Nykyisin harrastusseurojen  kalliiden maksujen takia monen vähävaraisen perheen lapsi uhkaa syrjäytyä. Kaupungin tulisi tukea lasten harrastuksia siten, että jokaisella on varaa osallistua niihin. 

Julkisen joukkoliikenteen kehittäminen – Kaupungin ekologisen kestävän kehityksen ja vähävaraisten kannalta on erittäin tärkeää, että kaupungin joukkoliikenne toimii hyvin ja edullisesti. Nykyisten enimmäkseen keskustan kautta toimivien linjojen lisäksi on kehitettävä kehälinjoja, jotka toimivat lähiöiden yhdistävänä tekijänä. Kiskoliikennettä on kehitettävä taloudellisesti järkevällä tavalla. Joukkoliikenteen käytön tulisi olla nykyistä edullisempi, jotta se vähentäisi autoilua, ja sen tulisi olla jopa ilmainen vähävaraisille kuten ikäihmisille, työttömille,opiskelijoille ja lapsille.

Jätekäsittelyn parantaminen – Jätteiden keräyksessä tulisi kehittää parempi lajittelumenetelmä. Biojätteiden keräyksen tulisi edistää myöskin omakotitaloalueilla ja energiajätteiden hyötykäyttöä tulisi tehostaa.

Uusien ja pientenyritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen – Muuttuvan yritysmaailmanja globalisaation keskellä on entistä tärkeämpää synnyttää innovatiivisia uusia yrityksiä, jotka voivat tulevaisuudessa kehittyä tärkeiksi työnantajiksi ja yhteiskunnan taloudellisiksi tukipylvöiksi.

Yritysten yhteiskunnallisen osallistumisen kehittyminen – Yritysten tulisi huomata entistä enemmän heidän asemansa yhteiskunnassa sekä antajana –esim. työnantajana, veronmaksajana, palveluiden ostajana – että vastaanottajana– infrastruktuurin käyttäjänä, työvoiman ostajana ja luonnonvarojen käyttäjänä. Olisi tärkeä kehittää malleja, jossa yritykset huolehtisivat nykyistä paremmin yhteiskunnallisista vastuista. Erityisesti isommat yritykset sekä julkinen sektori voisivat yhdessä kaupungin kanssa etsiä keinoja työelämästä syrjäytyneiden työllistämiseksi.

Mainitsematta jää vielä monta muuta arvokasta asiaa, kuten terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden varmistaminen, koulujen henkilökunnan riittävien toimintaedellytysten tarjoaminen, kestävämpien energiatuotantomuotojen tukeminen, yms. Tulen etsimään yhdessä muiden KD:njäsenten ja XL-ryhmän puolueiden kanssa myös ratkaisuja niihin. Yllä mainittulista esittää lähinnä, missä asioissa toivon itse olevani aloitteellinen.